Laboratoř kolejových vozidel

 

Umístění Laboratoře kolejových vozidel (LKV):

Personální obsazení LKV:

Jméno – e-mail

Místnost

Telefon

Ing. Jan FAMFULÍK, Ph.D.

vedoucí LKV

jan.famfulik@vsb.cz

A 639

59 732 4553

Ing. Peter GALVAS

 

A 639

59 732 4553

Lokomotivní simulátor

Popis Literatura Podpora rozvoje Možnosti využití Foto

 

Popis:

Lokomotivní simulátor představuje výukové zařízení, které je potřeba i s ohledem na vysoké pořizovací náklady dostatečně využívat. Proto je potřeba stanovit předpokládané činnosti v oblasti výuky, které budou v laboratoři realizovány. Využití laboratoře je možno rozdělit do dvou oblastí.

První oblastí je zapojení laboratoře do výukového procesu studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu ve vhodných předmětech. V této oblasti lze využívat laboratoř lokomotivního simulátoru v následujících oblastech:

 S ohledem na možný rozsah výuky v laboratoři lokomotivního simulátoru je potřeba uzpůsobit studijní program jednotlivých studijních oborů. V magisterském studijním programu by bylo žádoucí vytvořit samostatný předmět zabývající se řízením a ovládáním kolejových vozidel, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro využití laboratoře.

 Druhou oblastí využití laboratoře lokomotivního simulátoru představuje možnost zapojení výuky na lokomotivním simulátoru do procesu školení pracovníků železničních dopravců. Tato oblast se jeví s ohledem na liberalizaci železničního trhu jako perspektivní a mohla by zajistit pro provoz a další rozvoj laboratoře potřebné finanční prostředky. Cílovým řešením by pak mohlo být zahrnutí školení na lokomotivním simulátoru do procesu získávání způsobilosti k řízení kolejových vozidel, které provádí Drážní úřad ČR. V této oblasti využití laboratoře lze realizovat školení v těchto oblastech:

 Výše nastíněné činnosti v jednotlivých oblastech jsou předpokladem odpovídajícího využití laboratoře lokomotivního simulátoru. Základní podmínkou realizace uvedených simulačních úloh je však spolehlivě fungující lokomotivní simulátor na vysoké technické úrovni.

Více

<nahoru>

Literatura:

Skripta:

            Lokomotivní simulátor

            Mechanika v dopravě

Disertační práce:

            Modelování a zobrazení železničního provozu na počítači

Závěrečné práce:

            Porovnání výsledku výpočtu a měření provedeném na lokomotivním simulátoru

<nahoru>

 

Podpora dalšího rozvoje:

    Projekt FRVŠ:     Inovace výuky předmětu Laboratorní cvičení z provozu vozidel (LCPV)
                                Řešitelé: Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jaromír. Široký, Ph.D., Ing. Jana Míková, Ph.D., Ing. Jiří Strnisko
                                <více>

<nahoru>

Možnosti využití

Výuka studentů:

Lokomotivní simulátor je využívám při výuce studentů bakalářského programu oboru Dopravní technika (Dopravní technika a technologie) v rámci předmětů: Mechanika v dopravě, Provoz dopravních prostředků.

Při výuce mgr. studia je využívám studenty oboru Dopravní technika a technologie, spec. Kolejová vozidla pro praktické ověřování teoretických poznatků a získávání odborného technického přehledu v rámci předmětů: Teorie dráhových vozidel, Provoz dráhových vozidel, Laboratorní cvičení z provozu vozidel.

Dále je využívá při zpracovávání závěčných prací studentů ve všech stupních studia.

<nahoru>

 

Foto

   

 

<nahoru>